loader image

حقوق صدمات جسمی

این دفتر در امور جبران خسارت و دریافت غرامت ناشی از آسیب های بدنی در زمینه سوانح جاده ای، حوادث پزشکی، حوادث جانی، قربانیان جرایم و پرداخت غرامت به قربانیان مداخله می کند و به موکلین خود در دادگاه های کیفری و کمیسیون های مدنی و جبران خسارت (CIVI) مساعدت می کند.

 علاوه بر این، دفتر، موکلین/ مشتریان خود را در  کارشناسی ها، خواه در مرحله دوستانه یا هنگام دادرسی همراهی می کند.