loader image

حقوق ساخت و ساز

 دفتر در همه انواع دعاوی مرتبط با عملیات ساختمانی (خسارت سازه و مسئولیت مدنی) مداخله می کند و به نمایندگی از موکلین خود در دادگاه های تجاری، اداری، مدنی، کیفری یا داوری و در چهارچوب کارشناسی پیش دادگاهی و/یا کارشناسی قضایی، دفاع می کند.

 دفتر به ویژه در دعاوی مربوط به مسئولیت سازندگان، مداخله می کند.

 دفتر به موکلین / مشتریان خود در مورد ماهیت و دامنه قراردادهای بیمه، خسارت ناشی از کیفیت ساخت و ساز، مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی ده ساله، مسئولیت مدنی حرفه ای، هر گونه خطرات محل ساخت و ساز یا بیمه واحد مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی، مشاوره می دهد.

دفتر هم در زمینه اقدامات فوری پیشگیرانه و هم در حین ساخت و ساز موکلین خود را همراهی می نماید.

 دفتر به موکلین / مشتریان خود در مورد ماهیت بی نظمی حادث، مشورت می دهد و افراد مسئول جبران خسارت و راه حل های موجود علیه آنها را در صورت تاخیر در تحویل، عیوب اساسی و پنهان ساختمان ، وقفه در کار یا حتی حوادث، شناسایی می کند.